Za ODRŽIVO Svratište Naš interes je interes deteta „Ideja o osnivanju Svratišta za decu je prvenstveno ideja dece i predstavlja odgovor na pitanje koje im je postavljeno: Šta vam je sada najpotrebnije? – Veš mašina, da imam gde da operem majicu“

O nama

 “Zajednica za dete = dete u zajednici”

 

Centar za integraciju mladih (CIM)  je udruženje građana, koje je 2004. godine osnovala grupa studenata Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (nekada Defektološki Fakultet), Univerziteta u Beogradu.

Problem dece koja su uključena u život ili rad na ulici prepoznali smo kao jedan od nedovoljno istraženih a istovremeno i najvažnijh socijalnih problema u našem društvu, zbog čega je CIM  usmerio svoje aktivnosti  ka ovoj populaciji.

Misija

U skladu sa odredbama Strateškog dokumenta Centra za integraciju mladih iz 2010. godine, CIM  je organizacija koja inicira, sprovodi i podržava odgovorne društvene promene sa ciljem da se poveća nivo društvene uključenosti dece i mladih iz marginalizovanih zajednica. Ukupni resursi organizacije, samostalno i u partnerstvu, namenjeni su zaštiti prava deteta,  kroz realizaciju programa koji doprinose uvažavanju najboljeg interesa deteta i realizaciji principa dečje participacije. Odgovornim sprovođenjem programa i kontinuiranim unapređenjem kvaliteta usluga, CIM podstiče zajednicu na odgovorno ponašanje prema svakom njenom članu.

Kontinuiranim aktivnostima i u  saradnji sa partnerima i prijateljima programa CIM je uspeo da kreira sistem podrške deci koja su uključena u život ili rad na ulici, a koji im danas obezbeđuje bolji kvalitet života. Ovakav sistem podrške dobio je uporište u odgovarajućim pravnim aktima, čije je izmene i donošenje inicirao CIM.

Podaci Fonda Ujedinjenih nacija  za decu  (Unicef) iz 2003. godine svedoče da je broj dece koja žive ili rade na ulici veći nego što je to bio slučaj 1989. godine, kada je, prema podacima Unicef-a, bilo saopšteno da 100 miliona dece širom sveta živi ili radi na ulicama većih gradova.

CIM procenjuje da na teritoriji Beograda ima nekoliko hiljada dece i mladih koji su uključeni u život ili rad na lici kao i onih koji trpe ili su u riziku od radne eksploatacije.

Problemi sa kojima se susrećemo

Iako su postignuti zavidni rezultati na polju društvene uključenosti ove dece,  postoje suptilni problemi sa kojima se CIM sreće i čijem rešavanju bi bilo dobro posvetiti pažnju ubuduće. Nestabilni izvori finansiranja, neprepoznavanje populacije dece koja su uključena u život ili rad na ulici kao posebno ugrožene kategorije dece, nedostatak sistemskih i održivih rešenja i nesenzibilisanost profesionalne i opšte javnosti za ovu populaciju. Rešavanje navedenih problema je osnov Plana našeg budućeg rada i aktivnosti.

Naša vizija

CIM želi da doprinese kreiranju zajednice koja ima razrađene mehanizme u kojima će svaki pojedinac i pojedinka sa svojim različitostima, a u skladu sa demokratskim vrednostima, imati priliku da razvije svoje lične potencijale i stavi ih u funkciju napretka zajednice.