Odluka o zatvaranju Svratišta

Dragi sugrađani i sugrađanke,

hvala svima koji su direktno i indirektno proteklih šest godina podržavali decu sa kojom radimo u Svratištu za decu. Odluka o zatvaranju Svratišta je donešena od strane Centra za integraciju mladih, organizacije koja je osnovala i razvila program usluge Svratišta za decu.

Zahvaljujući naporima CIM-a, danas je usluga prepoznata u Zakonu o socijalnoj zaštiti kao usluga u lokalnoj zajednici. Decembra 2011. godine, Skupština Grada Beograda je proširenjem Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, prepoznala Svratište kao servis potreban gradu Beogradu. Po uzoru na Svratište u Beogradu, 7 organizacija civilnog društva i jedan Centar za socijalni rad u regionu, pružaju direktnu asistenciju deci uključenoj u život i rad na ulici. Svratište kao inovativna usluga je na taj način prepoznata kao primer dobre prakse u radu sa ovom populacijom i predstavlja još jednu ali ključnu kariku sistema zaštite za ovu decu (pored Prihvatilišta, Centra za socijalni rad, škola..).

Budžet koji je potreban za realizaciju ove usluge, na godišnjem nivou u Beogradu, iznosi 25.609.560,20 dinara (projekcija rađena prema budžetu iz 2012. godine). Od toga, 11.230.746,42 dinara predstavljaju doprinosi kompanija i pojedinaca što znači da se 56, 14% na godišnjem nivou traži od grada Beograda. Ta suma pretpostavlja da se 281,00 dinar dnevno odvaja na dete i rad sa detetom (aktivnih korisnika Svratišta ima 140) – za kupanje, održavanje higijene, ishranu, psihološku podršku i savetovanje, podršku u ostvarivanju pristupa institucijama socijalno-zdravstvene zaštite i obrazovanja, podršku u učenju i savladavanju školskog gradiva, podršku prilikom zapošljavanja i pravljenja sigurnijih izbora u životu. Novac koji se traži od grada Beograda namenjen je pre svega finansiranju plata i zarada angažovanih u Svratištu, zato što se ostatak za potrebe dece (hrana, odeća, lekovi, školski materijal itd) obezbeđuje donacijama kompanija i građana. Manje od 50% ukupnog budžeta Svratišta se odvaja na rad stručnih radnika i stav CIMa je da grad Beograd treba da uvaži napore kompanija i građana da pomognu rad Svratišta a da sa svoje strane podrži rad stručnih radnika (obezbedi finansiranje i stručnu podršku).

Danas preko 70% naših korisnika redovno pohađa nastavu a individulnim radom specijalnih pedagoga sa decom i porodicama svakodnevno se smanjuje broj dece koja rade na ulici. Ovo saopštenje nema nameru da prikaže sve rezultate rada, pa se za detalje možete direktno obratiti Centru za integraciju mladih.

Od oktobra meseca, imajući u vidu da ugovor o finansiranju ističe krajem godine, Centar za integraciju mladih je inicirao niz sastanaka sa predstavnicima gradske uprave a s ciljem da postignemo dogovor o održivom rešenju. Imajući u vidu donešena zakonska rešenja, CIM je insistirao na tome da se za Svratište raspiše konkurs o naručivanju usluge. Dosadašnje projektno finansiranje onemogućava planiranje usluge prema individualnim potrebama dece i njenu neometanu realizaciju. S druge strane, ukupan budžet koji je na raspolaganju Sekretarijatu za socijalnu zaštitu za projekte udruženja građana – prema informacijama koje su nam date, iznosi 30 miliona dinara na godišnjem nivou, što bi značilo da bi se skoro polovina tog budžeta izdvojilo za Svratište koje nije projekat već usluga. Na ovaj način bi se ugrozile druge inicijative organizacija civilnog društva i doveli u pitanje dosadašnji napori da udruženja građana budu ravnopravno prepoznata od strane države kao pružaoci usluga u lokalnoj zajednici. Zahvaljujemo se podršci grada Beograda da podrži rad Svratišta ali svime navedenim ukazujemo da dosadašnji način nije dobro niti održivo rešenje.

Februara meseca 2013. godine Centar za integraciju mladih konkurisao je na projektnom konkursu za finansiranje Svratišta tokom prvih šest meseci ove godine jer je gradska uprava ovu opciju ostavila kao jedinu postojeću, ponovo odbivši predviđenu mogućnost da se raspiše konkurs za naručivanje usluge. U poslednjih nekoliko nedelja, CIM je mnogo puta pokušao da dobije povratnu informaciju u odnosu na izjave Sekretara za socjialnu zaštitu da se planira proširenje kapaciteta Prihvatilišta čime bi se , prema njegovim rečima, smanjili izdaci koje grad ima prema „privatnim organizacijama“. Odgovor nismo dobili.

Od januara meseca, Svratište regularno funkcioniše i realizuje sve planirane aktivnosti a u isto vreme nema nikakvu finansijsku podršku od strane grada. Danas je kraj marta a rezultati konkursa još uvek nisu objavljeni. Čak i ukoliko bi bili, i ukoliko bi se odlučilo da se Svratištu dodeli najmanje 6 miliona dinara za period januar-jun ove godine, postavlja se pitanje: Kako i iz Kojih sredstava grad planira nastavak finansiranja? Ovo pitanje ne postavljamo prvi put gradu Beogradu.

Centar za integraciju mladih smatra da je odgovornost grada Beograda da zajedno sa organizacijama civilnog društva obezbedi održivu i kontinuiranu podršku deci koja su uključena u život i rad na ulici. To se ne ostvaruje projektnim finansiranjima i kašnjenjima uplate po nekoliko meseci.

Centar za integraciju mladih je svestan budžetskih ograničenja i zbog toga je još u oktobru mesecu pozvao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike da pomogne gradu Beogradu, ali odgovor na to nismo dobili.

Ovo saopštenje pišemo usled pritiska javnosti i medija a s ciljem da pružimo istinite informacije. Misija CIM-a je da inicira, sprovodi i podržava odgovorne promene u društvu koje za cilj imaju integraciju dece i mladih. Očekujemo da će se u ponedeljak, na sastanku koji je zakazan u kabinetu gradonačelnika, postići dogovor oko toga šta znači odgovorna podrška deci uključenoj u život ili rad na ulici.

U svom šestogodišnjem radu, CIM nikad nije okrenuo leđa deci i nadamo se da će javnost razumeti da je odluka koju smo doneli u vezi sa zatvaranjem Svratišta, donešena s ciljem da donosioci odluka, kao i javnost, razume ozbiljnost situacije u kojoj projektno finansiranje onemogućava socijalnu inkluziju ove dece.

U ponedeljak ćemo imati više informacija, a do tada nastavljamo da obaveštavamo decu i porodice o zatvaranju Svratišta.

Hvala svima koji su svih prethodnih godina a i u toku današnjeg dana pružili podršku i stali na stranu dece.

CIMDragi sugrađani i sugrađanke,

hvala svima koji su direktno i indirektno proteklih šest godina podržavali decu sa kojom radimo u Svratištu za decu. Odluka o zatvaranju Svratišta je donešena od strane Centra za integraciju mladih, organizacije koja je osnovala i razvila program usluge Svratišta za decu.

Zahvaljujući naporima CIM-a, danas je usluga prepoznata u Zakonu o socijalnoj zaštiti kao usluga u lokalnoj zajednici. Decembra 2011. godine, Skupština Grada Beograda je proširenjem Odluke o pravima i uslugama socijalne zaštite, prepoznala Svratište kao servis potreban gradu Beogradu. Po uzoru na Svratište u Beogradu, 7 organizacija civilnog društva i jedan Centar za socijalni rad u regionu, pružaju direktnu asistenciju deci uključenoj u život i rad na ulici. Svratište kao inovativna usluga je na taj način prepoznata kao primer dobre prakse u radu sa ovom populacijom i predstavlja još jednu ali ključnu kariku sistema zaštite za ovu decu (pored Prihvatilišta, Centra za socijalni rad, škola..).

Budžet koji je potreban za realizaciju ove usluge, na godišnjem nivou u Beogradu, iznosi 25.609.560,20 dinara (projekcija rađena prema budžetu iz 2012. godine). Od toga, 11.230.746,42 dinara predstavljaju doprinosi kompanija i pojedinaca što znači da se 56, 14% na godišnjem nivou traži od grada Beograda. Ta suma pretpostavlja da se 281,00 dinar dnevno odvaja na dete i rad sa detetom (aktivnih korisnika Svratišta ima 140) – za kupanje, održavanje higijene, ishranu, psihološku podršku i savetovanje, podršku u ostvarivanju pristupa institucijama socijalno-zdravstvene zaštite i obrazovanja, podršku u učenju i savladavanju školskog gradiva, podršku prilikom zapošljavanja i pravljenja sigurnijih izbora u životu. Novac koji se traži od grada Beograda namenjen je pre svega finansiranju plata i zarada angažovanih u Svratištu, zato što se ostatak za potrebe dece (hrana, odeća, lekovi, školski materijal itd) obezbeđuje donacijama kompanija i građana. Manje od 50% ukupnog budžeta Svratišta se odvaja na rad stručnih radnika i stav CIMa je da grad Beograd treba da uvaži napore kompanija i građana da pomognu rad Svratišta a da sa svoje strane podrži rad stručnih radnika (obezbedi finansiranje i stručnu podršku).

Danas preko 70% naših korisnika redovno pohađa nastavu a individulnim radom specijalnih pedagoga sa decom i porodicama svakodnevno se smanjuje broj dece koja rade na ulici. Ovo saopštenje nema nameru da prikaže sve rezultate rada, pa se za detalje možete direktno obratiti Centru za integraciju mladih.

Od oktobra meseca, imajući u vidu da ugovor o finansiranju ističe krajem godine, Centar za integraciju mladih je inicirao niz sastanaka sa predstavnicima gradske uprave a s ciljem da postignemo dogovor o održivom rešenju. Imajući u vidu donešena zakonska rešenja, CIM je insistirao na tome da se za Svratište raspiše konkurs o naručivanju usluge. Dosadašnje projektno finansiranje onemogućava planiranje usluge prema individualnim potrebama dece i njenu neometanu realizaciju. S druge strane, ukupan budžet koji je na raspolaganju Sekretarijatu za socijalnu zaštitu za projekte udruženja građana – prema informacijama koje su nam date, iznosi 30 miliona dinara na godišnjem nivou, što bi značilo da bi se skoro polovina tog budžeta izdvojilo za Svratište koje nije projekat već usluga. Na ovaj način bi se ugrozile druge inicijative organizacija civilnog društva i doveli u pitanje dosadašnji napori da udruženja građana budu ravnopravno prepoznata od strane države kao pružaoci usluga u lokalnoj zajednici. Zahvaljujemo se podršci grada Beograda da podrži rad Svratišta ali svime navedenim ukazujemo da dosadašnji način nije dobro niti održivo rešenje.

Februara meseca 2013. godine Centar za integraciju mladih konkurisao je na projektnom konkursu za finansiranje Svratišta tokom prvih šest meseci ove godine jer je gradska uprava ovu opciju ostavila kao jedinu postojeću, ponovo odbivši predviđenu mogućnost da se raspiše konkurs za naručivanje usluge. U poslednjih nekoliko nedelja, CIM je mnogo puta pokušao da dobije povratnu informaciju u odnosu na izjave Sekretara za socjialnu zaštitu da se planira proširenje kapaciteta Prihvatilišta čime bi se , prema njegovim rečima, smanjili izdaci koje grad ima prema „privatnim organizacijama“. Odgovor nismo dobili.

Od januara meseca, Svratište regularno funkcioniše i realizuje sve planirane aktivnosti a u isto vreme nema nikakvu finansijsku podršku od strane grada. Danas je kraj marta a rezultati konkursa još uvek nisu objavljeni. Čak i ukoliko bi bili, i ukoliko bi se odlučilo da se Svratištu dodeli najmanje 6 miliona dinara za period januar-jun ove godine, postavlja se pitanje: Kako i iz Kojih sredstava grad planira nastavak finansiranja? Ovo pitanje ne postavljamo prvi put gradu Beogradu.

Centar za integraciju mladih smatra da je odgovornost grada Beograda da zajedno sa organizacijama civilnog društva obezbedi održivu i kontinuiranu podršku deci koja su uključena u život i rad na ulici. To se ne ostvaruje projektnim finansiranjima i kašnjenjima uplate po nekoliko meseci.

Centar za integraciju mladih je svestan budžetskih ograničenja i zbog toga je još u oktobru mesecu pozvao Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike da pomogne gradu Beogradu, ali odgovor na to nismo dobili.

Ovo saopštenje pišemo usled pritiska javnosti i medija a s ciljem da pružimo istinite informacije. Misija CIM-a je da inicira, sprovodi i podržava odgovorne promene u društvu koje za cilj imaju integraciju dece i mladih. Očekujemo da će se u ponedeljak, na sastanku koji je zakazan u kabinetu gradonačelnika, postići dogovor oko toga šta znači odgovorna podrška deci uključenoj u život ili rad na ulici.

U svom šestogodišnjem radu, CIM nikad nije okrenuo leđa deci i nadamo se da će javnost razumeti da je odluka koju smo doneli u vezi sa zatvaranjem Svratišta, donešena s ciljem da donosioci odluka, kao i javnost, razume ozbiljnost situacije u kojoj projektno finansiranje onemogućava socijalnu inkluziju ove dece.

U ponedeljak ćemo imati više informacija, a do tada nastavljamo da obaveštavamo decu i porodice o zatvaranju Svratišta.

Hvala svima koji su svih prethodnih godina a i u toku današnjeg dana pružili podršku i stali na stranu dece.

CIM