Svratište

„Ideja o osnivanju Svratišta za decu je prvenstveno ideja dece i predstavlja odgovor na pitanje koje im je postavljeno: Šta vam je sada najpotrebnije? – Veš mašina, da imam gde da operem majicu.

 

Početak

Dve godine intenzivnog rada na terenu, uvažavajući princip dečje participacije i princip poverenja u odnosu dete-terenski radnik/ca su za rezultat imali da je CIM 2007. godine imao jasnu sliku o tome na koji bi način program podrške deci uključenoj u život ili rad na ulici trebalo dalje razvijati.

Nakon napora koji su uložili predstavnici CIMa u avgustu 2007 godine otvoren je program Svratišta za decu koja su uključena u život ili rad na ulici i time je u samom sistemu socijalne zaštite ponuđena još jedna značajna usluga i samim tim proširen spektar pomoći i podrške ovoj deci.

Cilj programa

Opšti cilj programa Svratišta  bio je da doprinese što potpunijem ostvarenju prava dece koja žive ili rade na ulici, a koja dobrovoljno zatraže ili pristanu na uslugu. To bi se postiglo privremenim ili povremenim pružanjem urgentnih intervencija i zadovoljavanjem trenutnih potreba navedene korisničke grupe, kao i putem obezbeđivanja dostupnosti drugih usluga, prava i mera u sistemu zdravstvene, socijalne zaštite i drugim odgovarajućim sistemima, kao i posredovanje i kontinuiranu podršku prilikom upisa i pohađanja škole tokom 24 sata dnevno.

Problemi

Uprkos naporima da sprovodi svoje aktivnosti među populacijom dece koja su uključena u život ili rad na ulici i da se javnost i bliža zajednica upozna sa problemom sa kojim se deca svakodnevno susreću Program Svratišta je nailazio na razne probleme u svom radu. CIM je svoje snage usmerio na nastavak aktivnosti pružanja podrške koja je bila dostupna u Svratištu ali i u modifikovanoj formi kroz Terenski rad i mobilisanje lokalne zajednice i medija da se uključe u rešavanje problema programa Svratišta. Jedan od najznačajnijih problema koji se pojavio bio je nedostatak  prostora u kojem će biti smešteno Svratište. Zahvaljući brzoj reakciji pojedinaca iz javnog života Srbije i  prepoznavanju kvaliteta programa Svratišta i usluga koje nudi problemi su rešeni.

Nakon što se stvorio prostor za javnu diskusiju o problemu sa kojim se „Svratište“ suočilo, Gradska uprava Grada Beograda, odnosno Gradski sekretarijat za dečiju i socijalnu zaštitu je 09. maja 2008. godine, predalo na korišćenje CIM-u objekat na opštini Zvezdara za potrebe realizacije projekta “Svratište”. Projekat je počeo da prima korisnike na novoj lokaciji od 24. maja iste godine.

Ciljna grupa

Deca koja danas dolaze u Svratište su deca starosti do 19 godina, za koga je ulica postala dom i/ili izvor prihoda i koja nisu adekvatno zaštićena ili supervizirana od strane odrasle zrele osobe. Prema najčešće korišćenoj definiciji navode se tri kategorije dece koja su uključena u život ili rad na ulici.

Deca sa ulice – nemaju drugi dom nego što je ulica.Takva deca veliki deo dana provode na ulici a noći provode u napuštenim kućama, šahtovima, barakama, parkovima itd.
Deca na ulici – veliki deo dana provodi na ulici a noću se vraća svojoj porodici.
Deca koja žive na ulici sa svojom porodicom – žive sa porodicom po parkovima, ulicama, raskrsnicama. Na taj način oni provode vreme na ulici radeći zajedno sa njima i često menjajući mesto spavanja.

Pored ove tri kategorije možemo dodati još jednu deca iz/u institucija – deca koja koja dolaze iz situacije beskućništva i u riziku su da zadobiju ovaj status ponovo, deca koja borave u institucijama a opet veći deo dana provode na ulici sa vršnjacima ponekad i radeći. Ova deca znaju da budu odsutna iz neke institucije i po nekoliko nedelja.

Koliko dece dolazi?

Otvoreno 24 sata, sedam dana u nedelji, Svratište je do kraja 2011. godine posetilo 653 maloletnika/ca koji su koristili neke od usluga. Na dnevnom nivou u Svratište dolazi u proseku 30 najugroženijih mališana, a taj broj u zimskim mesecima dostiže i 70. Iz iskustva CIMa, dečaci čine u proseku 70% onih koji dolaze, a najveći broj dece je uzrasta između 10 i 14 godina starosti.

Aktivnosti

Usluge koje se nude u okviru Svratišta su kreirane u saradnji sa decom, terenskim radnicima, uz konsultacije sa partnerskim organizacijama kao i partnerima iz gradskog Centra za socijalni rad u Beogradu. Danas je Svratište “bezbedno“ mesto gde deca mogu da odmore i provedu struktuisano vreme, održavaju ličnu higijenu, dobiju adekvatan obrok, dobiju zdravstvenu negu, prenoće u situacijama koje su propisane pravilnicima, dobiju informaciju o uslugama u zajednici, edukuju se i dobiju podršku u sticanju osnovnih životnih veština.  

Ko radi u Svratištu

U svratištu rade edukovani vaspitači (defektolozi, specijalni pedagozi), socijalni radnici,  psiholog, medicinska sestra, pravnik i volonteri. Pored njih tu su i terenski radnici Centra za integraciju mladih koji ih redovno obilaze već godininama na mestima na kojima oni zive i rade.

Jako često smo svedoci velikog broja ljudi koji se svakodnevno javljaju u želji da nam pomognu i svoja iskustvena i stručna znanja upotrebe i doprinesu pobošljanju kvaliteta usluga koje se pružaju deci u programu Svratišta. Naime, jako često u Svratištu za decu koja su uključena u život ili rad na ulici održavaju se radionice. Te radionice obuhvataju širok dijapazon tema koje deca zajedno sa facilitatorima prelaze. Od slikanja, pevanja, igranja, informisanja o zdravstvenoj zaštiti pa sve do rada sa njima na njihovim domaćim zadacima.

Princip funkcionisanja

I pored poštovanja i dosledne primene mnogih pravila, prinicipa i odredbi Konvencija o pravima deteta Svratište je prepoznatiljivo po jednom njegovom osnovnom principu funkcionisanja. U pitanju je princip dobrovoljnosti. Princip dobroboljnosti ne predstavlja neograničenu slobodu izbora u neograničenom vremenskom periodu, bez postavljenih zahteva i pravila. Profesionalcima koji rade u CIM-u je jasno da dete traži strukturu, traži jasnoću jer se u prostoru koji je definisan ono oseća bezbedno. Programi CIM-a koji su ovaj princip rada uključili u dizajn svake aktivnosti predstavljaju prelazno, ali ključno rešenje za svako dete koje se nađe na ulici na putu ka boljoj budućnosti. Preko programa CIM-a deca se uključuju u društvo. Bez ovakvog pristupa intervencije koje se sprovode bi bile drugačije, i što je najvažnije bile bi protumačene kao restriktivne od strane populacije sa kojom se radi.

 

Aktuelni donatori

 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Grad Beograd

Sekretarijat za dečju zaštitu, Grad Beograd

Mogul Balkan

Kulturni centar REX, Slobodna zona

NOA Advertising

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The idea to establish the Drop in center was in the first place the idea of the children themselves who when asked: What do you need the most? answered: A washing machine, so that I can wash my T-shirt.

The beginnings

After two years of intensive outreach work, with respect for the principle of children participation and principle of trust between a child and an outreach worker the CYI in 2007 had a clear vision about how to further develop a support program for street involved children.

Thanks to efforts of the CYI the Drop-in center was opened in August 2007. This in effect meant that the system of social protection was enriched by another important service which widened the spectra of support and aid for these children.

Goal of the program

The overall goal of the project was to contribute to improvement of the access to rights of the street involved children who request or consent to service which is offered. This was to be achieved through temporal or occasional offering of urgent intervention and by meeting immediate needs of the target population. Furthermore, it entailed ensuring access to other services, rights and measures offered by the system of health care, social protection and other relevant systems. It also included mediation and continuous support to children enrolling and attending school classes.

Problems

Despite the CYI efforts to implement its activities among the population of street involved children and to inform the neighborhood about the population and the problems they face the Drop in Center program faced numerous obstacles. The CYI focused its efforts on continuing to provide support which was available in the Drop in center in a modified form through Outreach work. Moreover, a campaign was launched with the aim to mobilize the public to get involved in finding a solution for the Drop in center. Thanks to quick reaction of several public figures who recognized the quality of the program and services offered the problems were resolved.

After the space for public discussion about the problems the Drop in center faced was created, the Government of the City of Belgrade, namely City Secretariat for children’s and social protection has provided premises for the Drop in center in the Municipality of Zvezdara on May 9th 2008. The Drop in center was reopened and started providing services on the new location on the May 24th 2008.

 Target groups

Children visiting the Drop-in center are up to 18 years old. For these children streets have become their home and/or source of revenue, they are usually inadequately protected or supervised by and adult. According to the most commonly used definition there are three different categories of street involved children.

Children from the street –children for whom the street is the only home. These children spend large part of day on the streets and spend nights in abandoned houses, manholes, slams, parks, etc.

Children on the street – children working on the street – spend a large part of the day on the street and return at night to their families

Children who live on the street with their family – those children who live with their families in parksm streets, crossroads. They spend their time working with parents and often change place where they sleep..

Besides these three categories we may add another one- children placed in the institutions that were homeless and are at risk of becoming homeless again. These children who are placed in institutions of social care still spend a lot of time on the streets with peers and sometimes work on the street as well. They are sometimes absent from the institutions several weeks at the time.

 How many children visit us?

The Drop in center, which operates 24 hours a day, seven days a week, has provided services for 653 minors until the end of 2011. The Drop in center welcomes daily around 30 most vulnerable kids, while this number during the winter times climbs as high as 70. Boys compose majority of 70%, while majority of the children are between 10 and 14 years old.

 Activities

 Services offered in the Drop-in center have been designed in cooperation with children, outreach workers, with consultations with parther organizations as well as parthers from the city Center for social work in Belgrade. Today, the Drop-in Center is a “safe” place for children where they can rest and spend structured time, maintain personal hygiene, get a decent meal, receive medical care, spend the night in specific situations envisaged by the rulebooks, get information on services in the community, educate themselves and receive support in acquiring basic life skills.

People working in the Drop-in Center

People working in the Drop-in Center are trained educators (special education teachers, special pedagogues, social workers, teachers) and volunteers who are available 24/7. Apart from them, there are outreach workers who regularly visit children in places where they live and work.

A large number of people contact us every day, wishing to help and use their knowledge and expertise to improve the quality of services offered by the Drop-in Center. Namely, various workshops are very often organized in the Drop-in Center. They cover a wide array of topics which children go through together with facilitators, from painting, singing, dancing, health care information to supervised work on school or workshop homework.

 The principles of operations

Even though the CYI respects and coherently applies many rules, principles and provisions of the Convention on the Rights of the Child the Drop-in Center is widely recognized after one basic principle. It is the principle of consent. This principle does not entail unlimited freedom of choice in an unlimited timeframe or creation of space which is completely free from rules and conditions. Professionals working in the CYI acknowledge that these children need structured space since it provides a sense of security. However, all of the CYI programs follow the principle of consent, as it recognizes it as a critical phase even though it is just a temporary solution. Through the CYI programs children are included into the wider community. Any other approach would be treated as restrictive by the beneficiaries.

 

Aktuelni donatori

 

Sekretarijat za socijalnu zaštitu, Grad Beograd

Sekretarijat za dečju zaštitu, Grad Beograd

Mogul Balkan

Kulturni centar REX, Slobodna zona

NOA Advertising